Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 30 tháng 05 năm 2020

 » Thư viện ảnh » Ảnh về trường

Ảnh về trường

  • Current
Các mục ảnh khác