Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

 » Thư viện ảnh » Ảnh về trường

Ảnh về trường

Các mục ảnh khác