Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Ban giám hiệu

 
Họ và tên: LÊ THÂN
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: lethantndc@gmail.com
Điện thoại: 0914 194 363
Địa chỉ: Phong An, Phong Điền, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

 
 
 
 
           

Họ và tên: MAI THỊ THANH
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Email: mthanh1967@gmail.com
Điện thoại: 0983 558 365
Địa chỉ: Tứ Hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách Chuyên môn

 
 
 
 
           
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN QUANG
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Email: xquangndc@gmail.com
Điện thoại: 0987 079 550
Địa chỉ: Phong Thu - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách Lao động-Hướng nghiệp-Hoạt động NGLL
- Công tác CSVC trường học;

Số lượt xem : 12692