Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: L

ê 

Th

ân

Chức vụ: Hiệu ph

ó Ph

ụ tr

ách

Email: lethan.ndc@gmail.com
Điện thoại: 0543551245
Địa chỉ: Phong An, Phong Điền, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 11744