Thứ Hai, 17/01/2022

Buổi sáng

- Dạy và học.

- Test nhanh đội thi học sinh giởi tiếc chào cờ.

- Hội ý BGH:9h.

Buổi chiều

- Dạy và học.

- Test nhanh đội thi học sinh giởi tiếc chào cờ.

Thứ Ba, 18/01/2022

Buổi sáng

- Dạy và học.

- Thi HSG.

- GV coi thi HSG.

Buổi chiều

- Dạy và học.

- Thi HSG.

- GV coi thi HSG.

Thứ Tư, 19/01/2022

Buổi sáng

- Dạy và học.

- Thi HSG.

Buổi chiều

- Dạy và học.

- Thi HSG.

Thứ Năm, 20/01/2022

Buổi sáng

- Dạy và học.

Buổi chiều

- Dạy và học.

- Sơ kết trường học kỳ I ( online) sau t3.

Thứ Sáu, 21/01/2022

Buổi sáng

- Dạy và học.

Buổi chiều

- Dạy và học.

Thứ Bảy, 22/01/2022

Buổi sáng

- Dạy và học.

Buổi chiều

- Dạy và học.