Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

 » Thời khóa biểu » TKB CHÍNH KHÓA