Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 30 tháng 05 năm 2020

 » Thông báo !

Thông báo !

Cập nhật lúc : 08:08 04/04/2017  

DU TRU KP NGOAI KHOA 2017
GỬI CÁC TTCM DỰ TRÙ KP VÀ CÁC THỦ TỤC THANH TOÁN

  SỞ GD & ĐT TT – HUẾ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THPT                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                         

                                                                       Phong Điền, ngày   21   tháng  3    năm 2017

BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ

V/V tổ chức .............................

 

            Kính gửi : HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

 

Tôi tên là: ..............................................

Chức vụ:................................, hiện đang công tác tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 

Thực hiện kế hoạch năm học 201....-201.... của tổ ........; căn cứ dự toán năm 201..... của tổ..........đã được phê duyệt từ đầu năm; được sự đồng ý của BGH, chuyên môn nhà trường.

Để chuẩn bị tốt cho buổi (ngoại khóa, sinh hoạt....), nay tôi xin lập bảng dự trù kinh phí chi như sau:

1. Chi cho công tác tổ chức: ....................... đồng; trong đó:

- Tiền trang hoàng: .................... đồng

- Tiền nước uống:   .................... đồng

- Tiền BD cho Ban tổ chức, BGK, dẫn chương trình, thư ký:

        50.000 đồng/người X .......... người = ............ đồng

- Chi bồi dưỡng cho bộ phận ra đề, đáp án: 150.000 đồng

- Chi tiền cho bộ phận dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp hội trường:

        40.000 đồng  X ....  người   =  .................. đồng

- Chi mua VPP, in phù hiệu:       ........................đồng

2. Chi khen thưởng cho học sinh .................. đồng; trong đó:

- Khen thưởng tập thể: 600.000 đồng (giải nhất: 250.000 đồng, nhì: 200.000 đồng, giải ba: 150.000 đồng)

- Phần thưởng khán giả: 150.000 đồng

 Tổng kinh phí dự trù chi cho ngoại khóa là:   ...........................đ

           Số tiên bằng chữ:................................................................

 Kính mong lãnh đạo nhà trường quan tâm giải quyết ./.

 

                                                             

  HIỆU TRƯỞNG              KẾ TOÁN ĐƠN VỊ           NGƯỜI LẬP DỰ TRÙ

 

 

 

 

         Lê Thân                  Nguyễn Thị Hồng Vui             

 

Số lượt xem : 917

Các tin khác