Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo !

Thông báo !

Cập nhật lúc : 08:09 04/04/2017  

THU TUC THANH TOAN KP
GỬI CÁC TTCM THỦ TỤC THANH TOÁN NGOẠI KHÓA

   SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN - HUẾ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                                                  

        Số : …/ QĐ-THPT.NĐC                  Phong Điền, ngày      tháng      năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng  cho các tập thể đạt kết quả cao trong  đợt tổ chức ngoại khóa  

"........................................................."  năm học 2016 - 2017

           

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

 

- Căn cứ quyết định số 440/QĐ ban hành Điều lệ trường phổ thông của bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Căn cứ quyết định số 1118/QĐ ban hành quy định về quyền hạn, nhiệm vụ khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Căn cứ vào quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT;

- Căn cứ vào kết quả tổ chức ngoại khóa ".........................."  năm học 2015 – 2016  và đề nghị của Ban giám khảo cuộc thi; để động viên những tập thể đạt thành tích cao; nay Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu;

       

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Khen thưởng cho 03  tập thể có  thành tích xuất sắc trong đợt ngoại khóa "Văn học Việt Nam giai đoạn 1939 - 1945" của tổ Văn ngày 31/3/2016  (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Mức tiền thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.       

Điều 3. Các tổ chức, đoàn thể, các bộ phận liên quan trong nhà trường và các cá nhân có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

-          Như điều 3

-         LưuVT                                                              

                                                                      

                                                                                               Lê Thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SỞ GD&ĐT TT HUẾ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                                             

 

DANH SÁCH  CÁC TẬP THỂ  CÓ  THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG  ...................................................................................

  

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-THPT.NĐC ngày 31/3/2016 của Hiệu trưởng)

 

 

STT

Đội

Thành tích

Ghi chú

1

Đội I

Giải ba

 

2

Đội II

Giải nhất

 

3

Đội III

Giải nhì

 

 

 

 

 

 

    

 

     

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SỞ GD&ĐT TT HUẾ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                                             

 

DANH  SÁCH CHI TIỀN KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ CÓ  THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NGOẠI KHÓA  NGÀY     THÁNG     NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-THPT.NĐC ngày    /      /2017 của Hiệu trưởng)

 

 

 

STT

Họ và tên người nhận tiền

Đại diện TT.lớp

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

1

 

 

Giải nhất

250.000

 

2

 

 

Giải nhì

200.000

 

3

 

 

Giải ba

150.000

 

Tổng cộng

600.000

 

 

                     Số tiền chi bằng chữ:  Sáu trăm  nghìn đồng chẵn

 

                                                        Phong Điền, ngày        tháng       năm 2017

     NGƯỜI LẬP                        KẾ TOÁN                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     

                                              Nguyễn Thị Hồng Vui              Lê Thân

 

Số lượt xem : 2476

Các tin khác