Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

 » Đoàn Thể » KẾ TOÁN

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 08:46 16/04/2021  
KQ XÉT NÂNG LƯƠNG VÀ THÂM NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021


1- Quy định xét nâng lương trước hạn (áp dụng từ năm 2021)

https://drive.google.com/file/d/1WXW0wpJ1SKFzsuWcwIaNDddjzmKn_k5T/view?usp=sharing

2- Thứ tự xét nâng lương trước hạn năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1sieJOyP0zHx1hp5QqUREnAQmH8ZlZFR0/view?usp=sharing

3- Nâng lương đúng hạn 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1yw81cCL7afKVz_6DHPmm6katBsL3PGoq/view?usp=sharing

4- Thâm niên vượt khung 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/17QMusOezAdbQqm7oakneInmPayfrK5yo/view?usp=sharing

5- Nâng 1% phụ cấp thâm niên 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1V5Ib1XxvbXwfxbI7Go8ioyVUPe5v4EQk/view?usp=sharing

Chưa có bình luận nào cho bài viết này