Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

 » Video

Video

Trường ĐHNN Hà Nội


Những hình ảnh về trường